Μετάβαση σε περιεχόμενο


Καλώς ήλθατε στο elastonkalytero.eu!!! | Welcome to elastonkalytero.eu!!! | Bienvenue chez elastonkalytero.eu!!! | Bienvenido a elastonkalytero.eu | Добро пожаловать в elastonkalytero.eu!!!


Είσοδος 

Δημιουργία Λογαριασμού
Καλώς ήλθατε στο φόρουμ elastonkalytero.eu!!!

Όπως σε όλες τις κοινότητες, θα πρέπει να κάνετε μία δωρεάν εγγραφή (εκεί που γράφει "Δημιουργία Λογαριασμού"), ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις μας αλλά και να δημοσιεύετε θέματα.

Καλή διασκέδαση!

Η Διαχείριση του elastonkalytero.eu

Παράκληση: Μην κάνετε εγγραφή με ακατάλληλα ή περίεργα usernames ή δίνοντας προσωρινά e-mails (π.χ. guerillamail κ.λπ.), γιατί υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού σας από το φόρουμ ή τοποθέτησής σας στην κατηγορία "trollers"! Ευχαριστώ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to elastonkalytero.eu, like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be a part of elastonkalytero.co by signing in or creating an account.
  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue chez elastonkalytero.eu!
Comme dans la plupart des communautés en ligne vous devez vous inscrire pour voir ou poster dans notre communauté, mais ne vous inquiétez pas c'est un processus simple et gratuit qui nécessite un minimum d'informations pour vous permettre de vous inscrire. Vous êtes déconnecté? Connectez-vous ou créer un compte.
Lancez de nouveaux sujets et répondez à d'autres
Abonnez-vous aux sujets et forums pour obtenir les mises à jour par email
Créez votre propre page de profil
Envoyez des messages personnels à d'autres membres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenido a elastonkalytero.eu, como la mayoría de las comunidades en línea usted debe registrarse para ver o publicar en nuestra comunidad, pero no te preocupes este es un proceso libre simple que requiere un mínimo de información para que usted pueda registras. Sé parte de elastonkalytero.eu firmando en o crear una cuenta.
Iniciar nuevos temas y responder a los demás
Suscribirse a los temas y foros para obtener actualizaciones
Obtenga su propio perfil y hacer nuevos amigos
Enviar mensajes personales a otros usuarios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Добро пожаловать в elastonkalytero.eu, как и большинство интернет-сообществ Вам необходимо зарегистрироваться для просмотра или разместить в нашей общине, но не волнуйтесь, это простой свободный процесс, который требует минимального информацию для вас, чтобы зарегистрироваться. Будьте обособленно elastonkalytero.eu, выполнив вход или создания учетной записи.
Создавать новые темы и отвечать в существующие
Подписываться на темы и разделы форума для получения обновлений по электронной почте
Получить свою собственную страницу профиля и завести новых друзей
Отправить личные сообщения другим пользователям.
 
Guest Message by DevFuse

Θέμα Βοήθειας: Searching


The search feature can be used to search all areas of the community quickly based on keywords you enter.

Quick Search
You can start a quick search by typing your keywords into the quick-search bar at the top of any page and pressing the "Search" button.

Advanced Options
If instead of typing your keywords into the quick-search bar, you click the "Advanced" link next to it, you will see some advanced options for searching.

The first option, "Find words" is where you can enter the keywords to search for.

The next option, "Find author" can be used to only find content from a specific user. As you begin typing ausername, you should see a dropdown with username suggestions that you can select from.

The next option, "Find by date" allows you to restrict the results to content added between particular dates. To select your date, click the button - this will bring up a calendar. From here you can select any date and your option will be filled into the search form.

The next option, "Find in forum allows you to restrict your results to content within particular forums. You can select multiple options by holding the Ctrl key on your keyboard (or the cmd key if you use a Mac) and clicking on your options.

You can leave any of these options blank, however you must supply at least one search criteria when submitting the form. Once you have filled in the options that you require, press the Do Search button.

Inline Search
When you are viewing a particular topic, or a particular forum, you will notice that the search bar changes from "Search Forum" to "Search This Topic" - this allows you to easily and quickly search through the current topic, forum, or application, without getting search results for other areas of the forum.

Results
Once you have submitted your search, a tabbed page of results will appear - you can change the selected tab to choose which area of the community you wish to search. For example, results under the "Forums" tab will bring up any topics and posts that contain your search keywords, while the "Members" tab will bring up any member accounts that match your search criteria.

You can change the order of the results to sort by relevance or to sort by date using the options at the top of the results page.

The keywords that you searched for will be highlighted like this.

Once you have found the result you are looking for, you can click on it to bring up the page, or, if you are searching through the forums, you can click on the preview icon to preview the search results without having to leave the search page.