Μετάβαση σε περιεχόμενο


Καλώς ήλθατε στο elastonkalytero.eu!!! | Welcome to elastonkalytero.eu!!! | Bienvenue chez elastonkalytero.eu!!! | Bienvenido a elastonkalytero.eu | Добро пожаловать в elastonkalytero.eu!!!


Είσοδος 

Δημιουργία Λογαριασμού
Καλώς ήλθατε στο φόρουμ elastonkalytero.eu!!!

Όπως σε όλες τις κοινότητες, θα πρέπει να κάνετε μία δωρεάν εγγραφή (εκεί που γράφει "Δημιουργία Λογαριασμού"), ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις μας αλλά και να δημοσιεύετε θέματα.

Καλή διασκέδαση!

Η Διαχείριση του elastonkalytero.eu

Παράκληση: Μην κάνετε εγγραφή με ακατάλληλα ή περίεργα usernames ή δίνοντας προσωρινά e-mails (π.χ. guerillamail κ.λπ.), γιατί υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού σας από το φόρουμ ή τοποθέτησής σας στην κατηγορία "trollers"! Ευχαριστώ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to elastonkalytero.eu, like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be a part of elastonkalytero.co by signing in or creating an account.
 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue chez elastonkalytero.eu!
Comme dans la plupart des communautés en ligne vous devez vous inscrire pour voir ou poster dans notre communauté, mais ne vous inquiétez pas c'est un processus simple et gratuit qui nécessite un minimum d'informations pour vous permettre de vous inscrire. Vous êtes déconnecté? Connectez-vous ou créer un compte.
Lancez de nouveaux sujets et répondez à d'autres
Abonnez-vous aux sujets et forums pour obtenir les mises à jour par email
Créez votre propre page de profil
Envoyez des messages personnels à d'autres membres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenido a elastonkalytero.eu, como la mayoría de las comunidades en línea usted debe registrarse para ver o publicar en nuestra comunidad, pero no te preocupes este es un proceso libre simple que requiere un mínimo de información para que usted pueda registras. Sé parte de elastonkalytero.eu firmando en o crear una cuenta.
Iniciar nuevos temas y responder a los demás
Suscribirse a los temas y foros para obtener actualizaciones
Obtenga su propio perfil y hacer nuevos amigos
Enviar mensajes personales a otros usuarios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Добро пожаловать в elastonkalytero.eu, как и большинство интернет-сообществ Вам необходимо зарегистрироваться для просмотра или разместить в нашей общине, но не волнуйтесь, это простой свободный процесс, который требует минимального информацию для вас, чтобы зарегистрироваться. Будьте обособленно elastonkalytero.eu, выполнив вход или создания учетной записи.
Создавать новые темы и отвечать в существующие
Подписываться на темы и разделы форума для получения обновлений по электронной почте
Получить свою собственную страницу профиля и завести новых друзей
Отправить личные сообщения другим пользователям.
 
Guest Message by DevFuse

Θέμα Βοήθειας: Shoutbox


Shoutbox allows forum members to communicate with each other in an easy to use way. It is similar to a chat-room, but does not require Java, Flash or any other browser dependency! The Shoutbox is updated real-time, meaning any new Shouts someone makes will appear on everyones page at once, you do not need to refresh!

General Features
 • Each member can have their own preferences such as "Hide Refresh Button" or "Disable Enter Key from sending the shout" (shouts can only be sent via the actual button instead, useful for large paragraph shouts!);
 • If a member hovers their mouse over the corner of the global 'shout area', a double arrow appears. If a member clicks and drags that double arrow, they can resize the Shoutbox to their liking! Please note this feature is for the global shoutbox only
 • Ability to use Smilies and BBCODE if the administrator allows them.

Quick Commands
Shoutbox has several Quick Commands that can be used to make certain actions perform in a faster way, here is a list that explains how to use them properly:
 • /announce [Announcement Text] - This will update the announcement in your Shoutbox without having to go to the Admin CP
 • /archive - Launches the Shoutbox Archive window (only if member has permission to view it!)
 • /ban [name] - This will ban a member from the Shoutbox (only moderators with correct permissions can use this command)
 • /moderator member [id|name] - This will launch the appropriate moderator options for that particular member
 • /moderator shout [id] - This will launch the appropriate moderator options for that particular shout
 • /prefs - This will launch the Preferences window
 • /prune [x] - This can be used by only those that have ACP access and will prune all shouts older than [x] days. If no number is entered, a security message will pop-up so you do not accidently wipe the whole shoutbox. /prune 0 will remove all shouts.
 • /refresh - This will refresh the Shoutbox (useful if you have your refresh button hidden)
 • /unban [name] - This will unban a member from the Shoutbox (only moderators with correct permissions can use this command)