Μετάβαση σε περιεχόμενο


Καλώς ήλθατε στο elastonkalytero.eu!!! | Welcome to elastonkalytero.eu!!! | Bienvenue chez elastonkalytero.eu!!! | Bienvenido a elastonkalytero.eu | Добро пожаловать в elastonkalytero.eu!!!


Είσοδος 

Δημιουργία Λογαριασμού
Καλώς ήλθατε στο φόρουμ elastonkalytero.eu!!!

Όπως σε όλες τις κοινότητες, θα πρέπει να κάνετε μία δωρεάν εγγραφή (εκεί που γράφει "Δημιουργία Λογαριασμού"), ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις μας αλλά και να δημοσιεύετε θέματα.

Καλή διασκέδαση!

Η Διαχείριση του elastonkalytero.eu

Παράκληση: Μην κάνετε εγγραφή με ακατάλληλα ή περίεργα usernames ή δίνοντας προσωρινά e-mails (π.χ. guerillamail κ.λπ.), γιατί υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού σας από το φόρουμ ή τοποθέτησής σας στην κατηγορία "trollers"! Ευχαριστώ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to elastonkalytero.eu, like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be a part of elastonkalytero.co by signing in or creating an account.
 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue chez elastonkalytero.eu!
Comme dans la plupart des communautés en ligne vous devez vous inscrire pour voir ou poster dans notre communauté, mais ne vous inquiétez pas c'est un processus simple et gratuit qui nécessite un minimum d'informations pour vous permettre de vous inscrire. Vous êtes déconnecté? Connectez-vous ou créer un compte.
Lancez de nouveaux sujets et répondez à d'autres
Abonnez-vous aux sujets et forums pour obtenir les mises à jour par email
Créez votre propre page de profil
Envoyez des messages personnels à d'autres membres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenido a elastonkalytero.eu, como la mayoría de las comunidades en línea usted debe registrarse para ver o publicar en nuestra comunidad, pero no te preocupes este es un proceso libre simple que requiere un mínimo de información para que usted pueda registras. Sé parte de elastonkalytero.eu firmando en o crear una cuenta.
Iniciar nuevos temas y responder a los demás
Suscribirse a los temas y foros para obtener actualizaciones
Obtenga su propio perfil y hacer nuevos amigos
Enviar mensajes personales a otros usuarios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Добро пожаловать в elastonkalytero.eu, как и большинство интернет-сообществ Вам необходимо зарегистрироваться для просмотра или разместить в нашей общине, но не волнуйтесь, это простой свободный процесс, который требует минимального информацию для вас, чтобы зарегистрироваться. Будьте обособленно elastonkalytero.eu, выполнив вход или создания учетной записи.
Создавать новые темы и отвечать в существующие
Подписываться на темы и разделы форума для получения обновлений по электронной почте
Получить свою собственную страницу профиля и завести новых друзей
Отправить личные сообщения другим пользователям.
 
Guest Message by DevFuse

Θέμα Βοήθειας: Posting


The Post Editor
There are two versions of the post editor: the standard editor and the rich text editor. Which one you use can be configured from your settings. With the rich text editor, you'll see how the post will look when it's finally posted, like a live preview.

The toolbar buttons on each editor are very similar, and each button is explained below, from left to right:

 • - This will toggle between RTE and Standard modes.
 • - This will turn off all formatting tools currently in use.
 • - Shows available custom bbcodes.
 • Fonts - This menu allows you to set what font your post is displayed in.
 • Sizes - This menu allows you to set what size the text in your post is.
 • - This menu allows you to set the color of the text in your post.
 • - This menu will allow you to insert an emoticon into your post.
 • - This will allow you to link to media, such as a video or song.
 • - This will allow you to search the text for a specific word or phrase.
 • - This will allow you to replace words or phrases in the text.
 • - This will undo the last change made.
 • - This will redo the last undone change.
 • - This will copy the selected text
 • - This will paste test at the cursor position.
 • - Paste content with plain text formatting.
 • - Paste content from Word
 • - This will display configurable editor options such as paste as plain text and clearing saved content.
 • - This will make the text bold.
 • - This will make the text italic .
 • - This will make the text underlined.
 • - This will make the text striked out.
 • - This will make the text subscript.
 • - This will make the text superscript.
 • - This will start a bullet-point list.
 • - This will start a numbered list.
 • - This will insert a link.
 • - This will remove a link from selected text.
 • - This will insert an image.
 • - This will insert a codebox.
 • - This will insert a quote.
 • - Decrease Indent
 • - Increase Indent
 • - This will make the text aligned to the left.
 • - This will make the text aligned to the right
 • - This will make the text aligned in the center

Polls
Depending on where in the at community you are posting your message at, you may have the option to add a poll that other members can vote in. If so, you will see a "Manage Poll" link. Click on this to configure the poll.

You can optionally enter a title for the poll in the "Poll Title" box. You may then also be able to set it as a public poll by checking the "Public Poll?" box. In public polls, all members will be able to see who voted for which option.

You can then add your questions by typing the first question into the Question box. You must then choose if you want this question to be multi-choice (allowing users to select an arbitrary number of answers) or single-choice (users will only be able to select one answer). To make the question multi-choice, check the "Allow users to select multiple answers?" box, otherwise, leave it blank.

Then enter the possible answers for the questions into the boxes below. To add more answers, press the "add.png Add Another Choice" button, or to remove an answer, click the bullet_delete.png icon. You can see how many choices you are allowed per question at the bottom of the list of questions.

To add additional questions, press the "add.png Add Another Question" button. You can see how many questions you are allowed at the bottom of the list of questions.

To remove a question, press the "delete.png Remove Question" button, or to cancel adding a poll, press the "cross.png Close Poll Form" button.


Post Options
Depending on where in the community you are posting your message at, you may have additional options including whether or not to add your signature, what post icon to use, and more. To see and configure these options, press the "add.png Click to configure post options" link if it is available.


Attachments
Depending on where in the community you are posting your message at, you may be able to upload attachments to your message. There are two types of uploaders available: the default uploader and the flash uploader.

Default Uploader
The default uploader allows you to upload attachments one at a time. To begin, press the button. A box will appear for you to select the file on your computer that you want to attach. Select the file you want to upload.

If you change your mind, you can press the button and then choose a different file.

Once you have selected the file you want, press Attach the file.
If there are any errors uploading the file, you will receive an error message, otherwise, you will see the attachment appear.

Flash Uploader
You can enable the flash uploader from your settings menu. When enabled, you will be able to easily upload more than one file at a time.

To start, press Click to Attach Files. A box will appear for you to select the file or files on your computer that you want to attach. Select the file or files you want to upload. You can select more than one file at a time by holding Ctrl (on Windows) or Command (on Mac) and click on the files.

Once you have selected your files and clicked "Open", they will begin uploading. If there are any errors uploading the files, you will receive an error message, otherwise, you will see the attachments appear.

Managing Attachments
Regardless of which uploader you use, once the files are uploaded you will see them on your screen. By default, all attachments are added to the bottom of your message, however, you can add any attachment to a particular section of your post by pressing the "Add to Post" link.

If you wish to remove an attachment and have it not appear in your post, simply press the "Delete" link.